Ključna novina Uredbe, na koju se dugo čekalo, jeste mogućnost prijavljivanja koncentracija u skraćenom obliku. Uredba uvodi dva „koloseka“ prijave koncentracije, odnosno olakšava zakonsku obavezu prijave koncentracija kod kojih određene okolnosti slučaja ukazuju da vrlo verovatno neće dovesti do ograničenja konkurencije, što opravdava podnošenje tzv. skraćene prijave.

Vlada Republike Srbije usvojila je novu Uredbu o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije (Uredba). Uredba je počela da se primenjuje od 02. februara 2016. godine, te shodno tome sve prijave koncentracije počev od tog datuma moraju biti u skladu sa Uredbom. Pored teksta Uredbe, obrasci za prijavu koncentracije u standardnom i skraćenom obliku, koji služe kao neobavezni model učesnicima na tržištu, takođe su dostupni na internet prezentaciji Komisije za zaštitu konkurencije (Komisija).

Članom 6 Uredbe propisano je u kojim sve slučajevima se podnosi prijava koncentracije u skraćenom obliku (npr. prelazak sa zajedničke na pojedinačnu kontrolu). Ipak, Uredba dodatno propisuje da će podnosilac prijave i u tim slučajevima biti obavezan da podnese standardnu prijavu ako: (i) okolnosti slučaja upućuju na neispunjavanje uslova dozvoljenosti koncentracije (od kojih su neke okolnosti izričito navedene u Uredbi, a ostale su ostavljene na diskrecionu ocenu Komisiji), ili ako (ii) podnosilac izričito zahteva ocenu tzv. „ancillary restrains“ (ograničenja koja su neophodna za sprovođenje koncentracije i neposredno se na nju odnose).

Komisija je javno izrazila svoju otvorenost za konsultacije sa učesnicima na tržištu pre podnošenja prijave, radi otklanjanja eventualnih nejasnoća u primeni nove Uredbe („pre-notification meeting“). Prema poslednjim aktivnostima Komisije, jasno se može uočiti da Komisija predano nastavlja da kontroliše pridržavanje pravila o prijavi koncentracija.