Osnovna namera Zakona o diskvalifikovanim licima („Zakon“) jeste da objedini na jednom mestu informacije o svim ograničenjima i zabranama koje su izrečene od strane različitih državnih organa, kako privatnim licima tako i privrednim društvima i drugim subjektima (registrovanim kao osnivač, član organa upravljanja, nadzora, direktor, zakonski zastupnik ili drugi zastupnik u privrednim društvima itd.) a kod kojih je na osnovu odluke nadležnog organa nastupio osnov privremenog ograničenja.

Konkretno, Zakon svojim odredbama obavezuje nadležne organe i institucije (privredni, prekršajni ili drugi sudovi, poreska uprava, nadležne inspekcije, itd) da dostave elektronskim putem Agenciji za privredne registre („Agencija“), svaku odluku koja sadrži ograničenje prava, pri čemu upis ograničenja prava posledično i zavisno od vrste ograničenja koje je sadržano u samoj odluci, može dovesti na primer do nemogućnosti osnivanja novog privrednog subjekta, obavljanja delatnosti, raspolaganja novčanim sredstvima i slično.

U tu svrhu Zakon predviđa formiranje Centralne evidencije lica koja su registrovana u nekom od registara koje vodi Agencija. Na taj način, na jednom mestu biće pohranjeni podaci o licima koja su se ponašala suprotno propisima, zbog čega im je i izrečena odgovarajuća sankcija. Uvođenje Centr alne evidencije treba da sa jedne strane, onemogući lica da se bez posledica ponašaju nesavesno i da krše propise a sa druge strane omogući bolju informisanost privrednih subjekata i na primer pruži mogućnost procene kvaliteta potencijalnog poslovnog partnera i podigne nivo pravne sigurnosti.

Usvojeni Zakon u značajnoj meri odstupa od inicijalnog predloga Ministarstva privrede koji je sadržao mnoštvo drugih restriktivnijih rešenja koja pored toga što bi bila teško primenljiva u praksi (ako uopšte), svakako bi dovela do otežanog rada privrednih subjekata. Značajan doprinos u radu na izradi Zakona pružen je od strane Saveta stranih investitora (Foreign Investors Council), u čije ime sam nastupao kao predsednik pravnog komiteta FIC-a, pa se tako došlo do kompromisnog rešenja po kome bi uvedene novine zapravo trebale da olakšaju poslovanje privredi a ne da ga dodatno opterete.

Zakon je stupio na snagu 07. januara 2016. dok je početak njegove primene odložen za 01. jun 2016.