Obaveštavamo Vas da je počelo sprovođenje Zakona o Centralnoj Evidenciji Stvarnih Vlasnika („Zakon“), za koji je dana 31.12.2018. godine uspostavljena Centralna evidencija stvarnih vlasnika privrednih društava koja se vodi pri Agenciji za privredne registre („Centralna Evidencija“), kao i predviđen postupak evidentiranja stvarnih vlasnika u Centralnoj evidenciji.

U ovom trenutku postoje određene dileme koje usled kratkog perioda primene nismo još uvek u mogućnosti da identifikujemo, npr. tiču se kriterijuma za utvrđenje predviđenih podzakonskim aktima, domašaja i preciznosti uputstva kroz vodič, kao i smernica za utvrđenje Stvarnog vlasnika itd.

Šta predstavlja Stvarni Vlasnik po osnovu Zakona i evidenciji u Centralnoj evidenciji- predviđeno je članom 3 stav 1 tačka 3 Zakona.

Ukazujemo da je Agencija za privredne registre („APR“) na svojoj zvaničnog stranici dala upustva kroz vodič, a ovde naročito skrećemo pažnju da su svi subjekti na koje se Zakon odnosi a koji su osnovani do 31. decembra 2018. godine imaju obavezu da evidentiraju stvarne vlasnike ne kasnije od dana 31. januara 2019. godine

Pod subjektima podrazumevaju se privredna društva osim javnih a.d., ali i ogranaka stranih pravnih lica/ stranih udruženja/ fondacija i zadužbina koji su registrovani kod APR i posluju u Srbiji. Subjekti koji se osnivaju, ili kod kojih nastupaju izmene u vlasničkoj strukturi od 01. januara 2019. godine pa nadalje, imaće obavezu evidentiranja u roku od 15 dana od osnivanja/izmene, što ih stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na subjekte osnovane do kraja 2018. godine.

Za sva pitanja i dileme, možete nas kontaktirati ili postaviti pitanje za zvaničnu elektronsku adresu Centralne Evidencije: stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs

Molim imajte u vidu da registraciju odn. evidentiranje Stvarnih Vlasnika vrše zakonski zastupnici subjekata i to elektronskim putem uz obavezu korišćenja tzv. kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Zakon propisuje visoke novčane kazne (do 2.000.000, dinara za pravno lice i do 150.000,00 dinara za odgovorno lice) za propuštanje izvršenja obaveza predviđenih Zakonom.

Uz to, propisano je i krivično delo za privredne subjekte i odgovorna lica koja „u nameri da prikriju stvarnog vlasnika ne upišu u Centralnu Evidenciju istog ili upišu neistinite podatke“. 

Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja i pojašnjenja, kao i za asistenciju prilikom usaglašavanja Vašeg poslovanja sa obavezama predviđenih Zakonom i izbegavanja prekršaja i kazni.