1. oktobra 2015. godine, formiran je jedinstveni registar računa fizičkih i pravnih lica nad kojim će kontrolu imati Narodna Banka Srbije (NBS).

Kako NBS navodi, cilj uvođenja ovakvog registra jeste brži pristup informacijama o računima jer su se ranije, za pribavljanje informacija o računima dužnika-fizičkih lica, sudije i izvršitelji morali obraćati pojedinačno svim bankama, dok će, zahvaljujući ovoj bazi, podaci biti dostupni i objedinjeni u jedinstvenom registru.

Registar sadrži identifikacione podatke klijenata, podatke o broju računa, datum otvaranja i gašenja računa, i podatke o pružaocu platnih usluga kod koga se račun vodi. Važno je istaći da NBS neće raspolagati informacijama o prometu i stanju na računima klijenata i ove podatke će nadležni organi moći da dobiju isključivo direktno od banaka kao i do sada.

Kako sve funkcioniše? Ukoliko, prema podacima dobijenim iz Registra NBS, dužnik ima otvorene račune u bankama, izvršitelj će doneti zaključak o prinudnoj naplati i poslati ga banci nakon čega će banka morati da blokira određeni novac i da ga prenese na račun izvršitelja ili poverioca, te tako učiniti sam postupak efikasnijim i ekonomičnijim, jer će sa jedne strane, rasteretiti banke od obimne administrativne obrade pojedinačnih upita o klijentima, a sa druge strane ubrzati sprovođenje postupaka, prevashodno izvršenja i obezbeđenja.

Važno je napomenuti da, za razliku od podataka pravnih lica, podaci o fizičkim licima koji se vode u Registru nisu javno dostupni. To znači da informacije o računima fizičkih lica NBS dostavlja samo ovlašćenim licima (MUP, sudovi, poreska uprava, izvršitelji, advokati, itd) na osnovu pisanog zahteva, i to isključivo u svrhu za koju su pribavljani, bez prava da se saopštavaju i dostavljaju trećim licima. Takođe, na ove podatke će se primenjivati Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Iz našeg dosadašnjeg iskustva u vezi sa pribavljanjem podataka iz novoformiranog registra, možemo slobodno reći da smo stekli pozitivan utisak jer se podaci dobijaju u veoma kratkom roku, što je veoma značajno za naše klijente kao izvršne poverioce pre svega.