Od 1. januara 2017. godine članstvo u Privrednoj komori Srbije postaje obavezno za sve privredne subjekte na teritoriji Republike Srbije. Obavezno članstvo podrazumeva i obavezu plaćanja jedinstvene članarine.

Novi Zakon o privrednim komorama (Zakon) je definisanje visine i uslova za plaćanje članarine prepustio odluci skupštine Privredne Komore Srbije (usvajanje odluke se očekuje u decembru), uz poštovanje sledećih principa i kriterijuma:

  • Ekonomska snaga članova;
  • Ravnomernost regionalnog razvoja;
  • Solidarnost među članovima, i
  • Racionalnost i ekonomičnost u poslovanju Privredne komore Srbije.

Novoosnovani privredni subjekti će biti oslobođeni obaveze plaćanja članarine u prvih godinu dana od dana osnivanja. Skrećemo pažnju i da ogranci i predstavništva stranih privrednih subjekata u Srbiji ne bi trebalo da budu obavezni članovi Privredne komore Srbije, obzirom da nemaju svojstvo pravnog lica, pa samim tim ne bi trebalo da plaćaju jedinstvenu članarinu.

Ostaje da se vidi kako će članarina biti koncipirana, kao i očekivanje da će novi komorski sistem opravdati obaveznost članstva kroz konkretne sadržaje, usluge i rad na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta za sve privrednike.

Takodje, Zakon pravi svojevrstan zaokret u odnosu na prethodno važeći dobrovoljni komorski sistem, time što ustanovljava dva principa komorskog udruživanja (koji od sada paralelno koegzistiraju):

  • Princip obaveznog članstva u zakonom definisanom komorskom sistemu (koji čine Privredna komora Srbije i privredne komore autonomnih pokrajina), i
  • Dobrovoljni odnosno ugovorni princip (dobrovoljno osnivanje komora od strane najmanje 100 privrednih subjekata).

Ugovorne privredne komore mogu da postanu kolektivni članovi Privredne komore Srbije.

Posebne organizacije zakonskog komorskog sistema sa svojstvom pravnog lica su Privredna komora Srbije i privredne komore autonomnih pokrajina. Privredna komora Srbije obrazuje, kao svoje organizacione delove, privrednu komoru za područje glavnog grada kao i regionalne privredne komore (za područje jednog ili više upravnih okruga).

Privredne komore imaju svoju imovinu i mogu da je stiču obavljanjem poslova na tržištu. Shodno tome je propisano da Privredna komora Srbije i privredne komore autonomnih pokrajina na dan stupanja na snagu Zakona stiču pravo svojine na nepokretnostima u javnoj svojini na kojima su uknjižene kao titulari prava korišćenja ili drugog imovinskog prava. Imovina im je preneta ali samo u svrhu obavljanja delatnosti, dok se u slučaju prestanka rada Privredne komore Srbije nepokretnosti vraćaju u javnu svojinu.