Novi Zakon o trgovini stupio je na snagu krajem jula i donosi nova pravila koja će uticati na maloprodajne objekte, veletrgovce i trgovce koji robu prodaju na daljinu i to naročito u oblasti oglašavanja prodaje sa prodajnim podsticajima.

Pored ovih novosti, zakonodavac je nastojao da Zakon uskladi sa Zakonom o zaštiti potrošača kao i sa Zakonom o elektronskoj trgovini, pa bi sada ova oblast trebalo da pruži veću dozu saobraznosti i pravne sigurnosti kako za trgovce tako i za potrošače, sa manje nejasnoća u odnosu na prethodni zakon.

Zakon je stupio na snagu 30.07.2019. i glavne novine koje donosi su sledeće:

Detaljnije definisani prodajni podsticaji

U prethodnom zakonu prodajni podsticaji su bili isuviše šturo definisani za potrebe tržišta, te je u praksi dolazilo do brojnih nejasnoća. Novi Zakon mnogo veću pažnju posvećuje prodajnim podsticajima pa konačno definiše osnovni oblike prodaje sa sniženom cenom koji su ispraćeni posebnim pravilima za svako od njih.

Ovi oblici su: sezonsko sniženje, akcijska prodaja i rasprodaja. Prema novom Zakonu, sezonsko sniženje moguće je prirediti najviše dva puta godišnje i to tako da početak perioda sezonskog sniženja počne između 25. decembra i 10. januara, odnosno 1. i 15. jula, sa ograničenjem da svako sezonsko sniženje može trajati najviše 60 dana. Akcijska prodaja je definisana kao prodaja robe/usluge po ceni koja je niža od prethodne cene te robe/usluge i traje ne duže od 31 dan. Rasprodaja robe je definisana kao prodaja po nižoj ceni u odnosu na prethodnu cenu, i može se priređivati isključivo u slučaju prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u određenim objektima ili prestanka prodaje određene robe, uz dodatna ograničenja u pogledu izdvajanja robe na rasprodaji i nabavke novih količina iste.

Još jedna vrlo značajna novina koja je u vezi sa prodajnim podsticajima je konkretizovanje pravila o oglašavanju prodajnih podsticaja tako da je sad predviđeno da najveći procenat sniženja može da se navede samo ukoliko se isti odnosi na najmanje jednu petinu robe (1/5) u asortimanu trgovca na svakom prodajnom mestu u kom se prodajni podsticaj priređuje.

Definisane su prvi put vrste daljinske trgovine (e-trgovine) zbog prepoznavanja značaja novih tehnologija

S obzirom na sve veću upotrebu novih tehnologija u prodaji robe i usluga, veća pažnja je poklonjena odredbama koje regulišu daljinsku trgovinu. Prvi put se javljaju pojmovi elektronske platforme i elektronske prodavnice, a izvršena je i podela daljinske trgovine na elektronsku trgovinu i ostalu daljinsku trgovinu. Dodatno su definisani su pojedini oblici elektronske trgovine i to: webshop, elektronska platforma i dropshipping, što ipak ne sprečava druge inovativne načine obavljanja elektronske trgovine. Webshop predstavlja osnovni oblik elektronske trgovine i označava prodaju robe i/ili usluge preko elektronske prodavnice koju trgovac obezbeđuje na svom sajtu. Elektronska platforma povezuje trgovce i potrošače, na način da je potrošač je u ugovornom odnosu sa trgovcem, s tim da se pomenutim ugovornim odnosom određuje se platforma preko koje se obavlja naručivanje, plaćanje i isporuka. Ono što je specifično za dropshipping jeste to da se roba potrošaču isporučuje direktno iz magacina proizvođača. Bez obzira na to, potrošač je i dalje u ugovornom odnosu sa trgovcem, a isporuka robe predstavlja deo izvršenja tog ugovora.

Predviđeno je da se Zakon primenjuje i na strano lice ukoliko se isto bavi daljinskom trgovinom usmerenom na potrošače iz Srbije (odnosno, ukoliko se roba nudi na srpskom jeziku ili se cena izražava u dinarima, ili se nudi isporuka robe u Srbiju).

Deklarisanje robe

Takođe, novim Zakonom je eksplicitno predviđeno da trgovci na daljinu moraju da neposredno i trajno učine dostupnim podatke koje deklaracija mora sadržati. Uvedena je i obaveza označavanja robe mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.), a koja će biti primenjiva tek od 31.01.2020. godine.

Ukidanje obaveze isticanja trgovinskog formata

Zbog čestog neadekvatnog isticanja trgovinskog formata u praksi, novi Zakon odustaje od obaveze isticanja trgovinskog formata koja je do sada važila, pa se trgovcima ostavlja na volju da li će istaći trgovinski format. Ukoliko se odluče da ipak to urade, i dalje se primenjuju podzakonska pravila koja se odnose na takav format.

Prikrivena kupovina kao novo ovlašćenje u inspekcijskom nadzoru

Važnu novinu u pogledu dela koji se odnosi na nadzor predstavlja i „prikrivena kupovina“. Naime, tržišni inspektor po novom Zakonu ima ovlašćenje da obavi prikrivenu kupovinu robe/usluge, u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor, a sve u cilju efikasnijeg otkrivanja nelegalne trgovine.

Izmene Zakona o elektronskoj trgovini

Takođe, ovim putem vas obaveštavamo da je 30.07.2019. godine stupio na snagu i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, a sve u cilju harmonizacije srpskog prava sa relevantnom direktivom Evropske unije. Većina novih odredbi stupiće na snagu tek po pristupanju Srbije u Evropsku uniju. Jedna od izmena koja je odmah stupila na snagu tiče se obaveze pružaoca usluge informacionog društva da redovno proverava i prihvata odjavljivanje sa liste primaoca komercijalnih poruka.