Sud pravde Evropske unije (u daljem tekstu: „SPEU“) ovog oktorbra je oglasio ništavom Odluku Evropske komisije (tzv. „Safe Harbour odluka“), koja je 15 godina dopuštala kompanijama iz SAD da obrađuju podatke o ličnosti građana EU.

„Safe Harbour“ odluka sadržala je veći broj načela o zaštiti privatnosti pod kojima su kompanije iz SAD mogle da uvoze podatke o ličnosti građana EU u SAD pod uslovom poštovanja određenih pravila o načinu čuvanja i obrade podataka prikupljenih u Evropskoj uniji.

U najkraćim crtama, u odluci SPEU napomenuto je da Evropska Komisija nije bila nadležna da ukine niti da ograniči nadležnosti nacionalnih organa koji se bave zaštitom ličnih podataka, te da je „Safe Harbour“ odluka dovela u pitanje samu suštinu osnovnog prava na poštovanje privatnosti predviđeno Poveljom EU o osnovnim pravima, kao i Direktivom o zaštiti podataka o ličnosti.

Iako će ova odluka SPEU pogoditi najpre tehnološke kompanije koje posluju u EU npr. Amazon-a, Facebook-a i Google-a, savetujemo svoje klijente koji učestvuju u prenosu podataka o ličnosti na pravna lica ili servere koji se nalaze u SAD da posebno obrate pažnju na ovo značajno pitanje.