Kada pričamo o javno privatnim partnerstvima, možda je prva i najvažnija napomena ta da, uprkos mnogim pokušajima u poslednjih 10 do 15 godina, Srbija još uvek nije videla realizaciju nekog većeg projekta izrađenog po modelu javno privatnog partnerstva ili koncesije. Činjenica da nismo imali jedan veliki „success story“ u ovoj oblasti svakako je uticalo na to da ne bude dalje razvijan veći broj projekata po istom principu kako na državnom tako i na opštinskom nivou.

Dosta je razloga za ovakav manjak razvoja JPP-a, a oni se kreću se od nedostatka političke volje i nedostatka stručnog znanja (naročito na opštinskom nivou) do nepostojanja ili slabih mogućnosti finansiranja kao posledice ovih prethodno navedenog. U mnogim slučajevima, kombinovani su svi ovi razlozi.

S druge strane, ispravno je reći da je, u poslednjih nekoliko godina, država ostvarila napredak na ovom planu – posebno usvajanjem novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama 2011.godine, a kasnije i formiranjem Komisije za javno-privatno partnerstvo, razvojem nekih opštinskih projekata na konceptualnom nivou i slično. Ipak, malo je bilo opipljivih rezultata u ovoj oblasti. Tako na primer, Komisija za JPP je do sada odobrila nekoliko desetina lokalnih projekata, ali ni za jedan od njih još uvek nijedan privatni partner nije pronađen. Problemi koje smo zapazili odnose se, uglavnom, na način finansiranja predložen od strane javnog partnera a koji ne odgovara privatnom partneru ili na pouzdanost podataka i metod obračuna koji je korišćen za utvrđivanje očekivanog broja potrošača na srednjeročni i dugoročni period koji je ključan za obračun ekonomskih parametara od strane privatnog partnera, itd.

Republika Srbija je od nedavno pokazala veliko interesovanje da uspešno realizuje niz infrastrukturnih projekata – kao što su na primer privatizacija ili JPP za Beogradski aerodrom, projekat skladištenja otpada u Vinči Beograd, JPP u energetskom sektoru, prečišćavanje otpadnih voda i slično. Vlada je pokazala svest o problemima sa kojima se suočavala u prethodnim pokušajima javno-privatnog partnerstva i koji su sprečavali njihovu uspešnu realizaciju. Tek će se videti da li će adekvatno odgovoriti na te izazove.