Skupština Srbije je nedavno izglasala po hitnom postupku izmene i dopune seta poreskih zakona (Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, i Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji). Usvojene izmene i dopune primenjuju se od 1. januara 2016. godine, uz nekoliko izuzetaka čija primena počinje 1. marta 2016, odnosno 1. januara 2017. godine.

Izdvajamo neke od najznačajnijih novina koje su uvedene izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o porezu na dohodak građana:

  • Proširena je primena poreza po odbitku u pogledu oporezivanja naknade za usluge. Pre izmene propisa, porez po odbitku (po uvećanoj stopi od 25%) primenjivao se samo na prihode koje od rezidenta, po osnovu pruženih usluga, ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom (drugim rečima tzv „poreski rajevi“), bez obzira na mesto pružanja ili korišćenja takvih usluga. Nakon poslednjih izmena, porez po odbitku po stopi od 20% primenjuje se dodatno i na prihode koje nerezident ostvari od rezidenta po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike. Ipak, ovo zakonsko rešenje se, kao i do sada, primenjuje samo ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.
  • Ukoliko nerezident ne ostvari prihod oporeziv porezom po odbitku dobrovoljnom isplatom rezidenta, već po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, takav prihod se više ne oporezuje po odbitku, već se uvodi u sistem oporezivanja porezom po rešenju. To znači da je nerezident, primalac prihoda, dužan da prijavi tako ostvaren prihod, preko svog poreskog punomoćnika, nadležnom poreskom organu koji će rešenjem odrediti poresku obavezu.

Gore navedena zakonska rešenja će početi da se primenjuju 1. marta 2016. godine.

  • Posebno je izdvojeno i preciznije regulisano oporezivanje prihoda od nepokretnosti kao posebne vrste prihoda, umesto oporezivanja u okviru prihoda od kapitala. Prihod od nepokretnosti je prihodi koje obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti. Ove odredbe će se primenjivati od 1. 1. 2017. godine;
  • Najzad je definisano poresko oslobođenje na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo, što će značajno olakšati svakodnevno poslovanje imajući u vidu probleme sa kojima su se kompanije suočavale usled nedostatka jasnih propisa za zaposlene u privatnom sektoru. Sada je propisano da se neoporezivi iznos dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo određuje do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa a najviše do 50 EUR dnevno;
  • Produženo je važenje podsticaja za zapošljavanje novih radnika za dodatnih šest meseci, tako da će se podsticaji primenjivati do 31. decembra 2017. godine. Pored toga, uvedena je olakšica za zapošljavanje novih lica za poslodavce, mikro i mala pravna lica i preduzetnike, ako zasnuju radni odnos sa najmanje dva nova lica. Poslodavac ima pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, koju je isplatio zaključno sa 31. decembrom 2017. godine. Komplementarne izmene su unete i u Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.